b_300_0_16777215_00_images_artykuly_2018_2_gitd_1fg334324f3412.jpg
Główny Inspektor Transportu Drogowego dr inż. Alvin Gajadhur i Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak podpisali 1 lutego 2018 r. w siedzibie GITD porozumienie o wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień oraz możliwości, określonych ustawową i statutową działalnością obu instytucji.

Na mocy podpisanego dokumentu strony będą współpracowały przede wszystkim w zakresie realizacji projektów IT polegających na analizie, projektowaniu, wdrażaniu, przejmowaniu lub rozwoju systemów teleinformatycznych w GITD, a także przy realizacji projektów naukowo – badawczych, zmierzających do wytworzenia  narzędzi  wsparcia w procesie szkolenia pracowników ITD, efektywności zadań ustawowych i nadzoru  nad  nimi oraz tworzenia   norm  i  standardów   związanych  z realizacją ustawowych zadań przez ITD.

Współpraca ta będzie prowadzona w następujących formach: wymiany doświadczeń, wspólnego opracowywania dokumentów i standardów, udostępniania  materiałów informacyjnych z zasobów  stron (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami), wzajemnych konsultacji i porad eksperckich, sporządzania opinii, ekspertyz naukowo-technicznych, organizowania wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, pokazów oraz szkoleń specjalistycznych, a także organizowania staży i praktyk. Jednakże obie strony porozumienia mogą rozwijać również inne formy współpracy.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i weszło w życie z dniem podpisania dokumentu.
źródło: GITD